Universitatea Politehnica din București Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale Informații concurs post 32 Șef de lucrări pe perioadă nedeterminată

Universitatea/ Departament Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
Poziţia în statul de funcţii 32
Funcţie Șef de lucrări
Disciplinele din planul de învăţământ
 • METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE ȘI MIJLOACE DE PREVENIRE 1
 • METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE ȘI MIJLOACE DE PREVENIRE 2;  
 • TEORIA CERCETĂRII ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
 • LEGISLAŢIA MUNCII;  
Domeniu ştiinţific Inginerie Industrială
Descriere post Activităţi specifice postului: 

 • Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 12 ore cu minimum 2 ore convenţionale de curs şi maximum 1 oră convenţională conducere doctoranzi. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.
 • Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)
 • Titularul postului este subordonat direct Directorului de Departament ICTI si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte cursuri și susține prelegeri în fața studenților, pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplinele la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor
Atributiile/activitatile aferente Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs: 

 • desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate; 
 • participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale; 
 • se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ; 
 • participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB;
 • îndrumă studenții la proiectele de diplomă și disertație.
Salariul minim de incadrare
 • în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs 27.04.2022 (miercuri) – 10.06.2022 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile

lucrătoare

Data susţinerii probelor Locul susţinerii  Probele de concurs:

PROBA I: ziua / ora / sala sau link-ul canalului Microsoft Teams dacă proba se desfășoară on-line*

PROBA II: ziua / ora / sala sau link-ul canalului Microsoft Teams dacă proba se desfășoară on-line

Comunicare a rezultatelor Afișare la sediul Departamentului ICTI – CE 201 (avizier)
Perioadă de contestaţii Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs

04.07.2022-06.07.2022

Tematica probelor de concurs DISCIPLINELE 

 • METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE ȘI MIJLOACE DE PREVENIRE 1
 • METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE ȘI MIJLOACE DE PREVENIRE 2;  
 • TEORIA CERCETĂRII ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
 • LEGISLAŢIA MUNCII 

TEMATICĂ

TEMATICĂ pentru disciplina

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE ȘI MIJLOACE DE PREVENIRE 1

 1. Concepte utilizate in evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala: manegementul riscurilor iso 31000, tehnici de evaluare a riscurilor iso. 31010
 2. Certificare produse. categorii de produse ce pot fi supuse certificarii de produs 
 3. Metoda de evaluarea riscurilor -incdpm 
 4. Metoda de evaluarea riscului profesional cu caracter general – minca 
 5. Metoda de evaluarea riscului profesional -mera 
 6. Metoda de evaluarea riscului profesional in cinci etape 
 7. Metoda de evaluarea riscului profesional in cinci pasi.

Bibliografie

[1] Moraru, R., Securitate si Sanatate in Munca – Tratat Universitar    Editura Focus, 2013. pp: 148-185; 322-359.

[2]Moraru, R., Băbuţ, G. Analiza de risc, Editura Universitas, Petroşani, România, 2000

[3]  G., Matei, I. Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, România, 2002

[4] Moraru, R., Băbuţ, G. Managementul riscurilor; Abordare globală-Concepte, principii şi structură. Editura Universitas,Petroşani, 2009

[5] Moraru, R., Băbuţ, G. Evaluarea şi managementul participativ al riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, 2010.a, ISBN:978-973-677-206-1.

[6] Moraru, R., Băbuţ, G. Evaluarea şi managementul participativ al riscurilor: ghid practic, Focus, Petroşani, 2010.b

[7] Moraru, R., Băbuţ, G., Bǎbuţ, M.C. Aeraj, sănătate şi securitate în muncă, Focus, Petroşani, 2011

[8] Moraru, R., Cioca, I.L.  Nanosecuritate, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2011

[9] Moraru. R., Bǎbuţ, G., Goldan T., Bǎbuţ, S.  Evaluarea riscului ecologic, INFOMIN, Deva, 2000 

TEMATICĂ pentru disciplina

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE ȘI MIJLOACE DE PREVENIRE 2

 1. Gestiunea dinamică şi participativă a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. principii de bază 
 2. Tehnica structurată „ce s-ar întâmpla dacă…” (Swift).
 3. Interviuri structurate sau semistructurate 
 4. Analiza scenariului 
 5. Analiza de impact asupra afacerii (BIA)
 6. Analiza cauzei rădăcină (RCA)
 7. Analiza cauză – efect (diagrama Ishikawa)
 8. Evaluarea fiabilităţii factorului uman (HRA)
 9. Analiza viciilor ascunse (SA) şi analiza circuitelor parazite (SCA)
 10. Analiza Markov 
 11. Metoda de simulare Monte Carlo
 12. Statistica Bayesiană şi sisteme Bayesiene 
 13. Analiza preliminară a riscurilor / pericolelor (apr/d)
 14. Metoda ARAMIS
 15. Metoda LOPA  

Bibliografie

[1] Moraru, R., Securitate si Sanatate in Munca – Tratat Universitar    Editura Focus, 2013. pp: 148-185; 322-359.

[2]Moraru, R., Băbuţ, G. Analiza de risc, Editura Universitas, Petroşani, România, 2000

[3]  G., Matei, I. Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, România, 2002

[4] Moraru, R., Băbuţ, G. Managementul riscurilor; Abordare globală-Concepte, principii şi structură. Editura Universitas,Petroşani, 2009

[5] Moraru, R., Băbuţ, G. Evaluarea şi managementul participativ al riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, 2010.a, ISBN:978-973-677-206-1.

[6] Moraru, R., Băbuţ, G. Evaluarea şi managementul participativ al riscurilor: ghid practic, Focus, Petroşani, 2010.b

[7] Moraru, R., Băbuţ, G., Bǎbuţ, M.C. Aeraj, sănătate şi securitate în muncă, Focus, Petroşani, 2011

[8] Moraru, R., Cioca, I.L.  Nanosecuritate, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2011

[9] Moraru. R., Bǎbuţ, G., Goldan T., Bǎbuţ, S.  Evaluarea riscului ecologic, INFOMIN, Deva, 2000 

TEMATICĂ pentru disciplina

TEORIA CERCETĂRII ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 

 1. Prevederi legislative generale  privind accidentele de munca.
 2. Cadrul legal general, tipuri de accidente.
 3. Prevederi generale privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca/ evenimente. 
 4. Abordarea sistematica a evenimentelor/accidentelor de munca.
 5. Cercetarii evenimentelor/accidentelor de munca.
 6. Procesul verbal de cercetarea,  particularitati.
 7. Prevederi generale, accidente produse in strainatate.
 8. Accidente in care sunt implicati cetateni straini, accidente produse la zilieri.
 9. Cadrul general de prezentare a accidentelor produse in cazul telemuncii.

Bibliografie

[1] Moraru, R., Securitate si Sanatate in Munca – Tratat Universitar    Editura Focus, 2013. pp: 148-185; 322-359.

[2]Moraru, R., Băbuţ, G. Analiza de risc, Editura Universitas, Petroşani, România, 2000

[3]  G., Matei, I. Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, România, 2002

[4] Moraru, R., Băbuţ, G. Managementul riscurilor; Abordare globală-Concepte, principii şi structură. Editura Universitas,Petroşani, 2009

[5] Moraru, R., Băbuţ, G. Evaluarea şi managementul participativ al riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, 2010.a, ISBN:978-973-677-206-1.

[6] Moraru, R., Băbuţ, G. Evaluarea şi managementul participativ al riscurilor: ghid practic, Focus, Petroşani, 2010.b

[7] Moraru, R., Băbuţ, G., Bǎbuţ, M.C. Aeraj, sănătate şi securitate în muncă, Focus, Petroşani, 2011

TEMATICĂ pentru disciplina

LEGISLAŢIA MUNCII 

  1. Angajarea in munca.
  2. Contractul individual de munca.
  3. Acte interne obligatorii ale angajatorului. 
  4. Efectuarea concediului de odihna.
  5. Formarea profesionala: A. Elaborarea programelor de formare profesionala; B. Contractul de ucenicie la locul de munca,Clauza de formare profesionala;C. Calificarea la locul de munca,Angajarea unei persoana pe o functie pentru care nu are calificare, Indeplinirea ulterioara incheierii CIM a conditiilor de calificare
  6. Preavizul: Preavizul datorat de angajator salariatului, Preavizul datorat de salariat angajatorului.                                                              .
  7. Modificarea elementelor CIM.
  8. Incetarea CIM.
 • Procedura de sanctionare a salariatilor 
 • Nota sau Fisa de lichidare
 • Legislatie:Codul muncii – Legea nr. 53/2003 – republicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011

Bibliografie

 1. C Babiș, G Iacobescu, O Chivu, D Dobrotă – Elemente Legislative în Domeniul Securității și Sanătății în Muncă, Ed.POLITEHNICA PRESS, București 2013, ISBN 978-606-515-533-6, 365 pag.
 2. *** Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
 3. *** Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
 4. *** H.G.-uri care transpun Directivele U.E.
 5. Codul muncii – Legea nr. 53/2003. 
Descrierea procedurii de concurs Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva: 

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice; 

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

e) capacității de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

Probele de concurs:

PROBA I: Constă în susţinerea publică de către candidat, a unei secvențe de curs în fața reprezentanților comisiei de concurs.

Candidatul va primi o temă pentru susținerea secvenței de curs, la o disciplina din structura postului, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica prezentată. 

Subiectul cursului va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile  lucratoare, înainte de concurs. Durata probei va fi de două ore.

PROBA II:  Prelegere publică în fața comisiei de concurs privind Planul de dezvoltare a carierei. Durata probei va fi de o oră.

lista completa a documentelor pe care 

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGIE-PRIVIND-OCUPAREA-POSTURILOR-DIDACTICE-SI-DE-CERCETARE-VACANTE.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *