Universitatea Politehnica din București Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale Informații concurs post 6 Profesor universitar pe perioadă nedeterminată

Universitatea/ Departament Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
Poziţia în statul de funcţii 6
Funcţie Profesor universitar
Disciplinele din planul de învăţământ
 • INFORMATIZAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE
 • METODA ELEMENTULUI FINIT;  
 • FABRICAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR
Domeniu ştiinţific Inginerie Industrială
Descriere post Activităţi specifice postului: 

 • Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 9 ore cu minimum 4 ore convenţionale de curs şi maximum 2 oră convenţională conducere doctoranzi. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an;
 • Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a);
 • Titularul postului este subordonat direct Directorului de Departament ICTI si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin seminarii, lucrări şi aplicaţii practice si cursuri; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte cursuri și susține prelegeri în fața studenților, pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări, aplicaţii practice si cursuri la disciplinele la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor.
Atributiile/activitatile aferente Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs: 

 • desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate; 
 • participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale; 
 • se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ; 
 • participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB;
 • îndrumă studenții la proiectele de diplomă și disertație.
Salariul minim de incadrare
 • în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs 27.04.2022 (miercuri) – 10.06.2022 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile

lucrătoare

Data susţinerii probelor Locul susţinerii  Probele de concurs: 

PROBA I:– ziua / ora / sala sau link-ul canalului Microsoft Teams dacă proba se desfășoară on-line

Comunicare a rezultatelor Afișare la sediul Departamentului ICTI – CE 201 (avizier)
Perioadă de contestaţii Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs

04.07.2022-06.07.2022

Tematica probelor de concurs DISCIPLINELE 

 • INFORMATIZAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE
 • METODA ELEMENTULUI FINIT;  
 • FABRICAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

TEMATICĂ

TEMATICĂ pentru disciplina

INFORMATIZAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

 1. Introducere în teoria elementului finit.  Sinergia model fizic – model matematic; 
 2. Prezentarea teoretică a noţunii de: matrice de rigiditate, elemente, noduri, grade de libertate;
 3. Prezentarea diferitelor tipuri de elemente din teoria elementelor finite capabile a rezolva probleme de rezistenţa materialelor, termotehnică, mecanica fluidelor, electrotehnică, vibraţii;
 4. Definirea proprietaţilor materialelor, definire elemente 2D, 3D, generarea de noi elemente şi operarea de modificări structurale geometrice, ştergerea diferitelor tipuri de geometrii;
 5. Discretizarea geometriilor structurilor studiate. Metode de discretizare. Aplicarea sarcinilor de tip mecanic;
 6. Modelarea şi simularea procesului de turnare. Determinarea stării de tensiuni în piese obţinute prin turnare. Optimizarea procesului de turnare;
 7. Modelarea şi simularea procesului de forjare. Determinarea stării de tensiuni în diferite tipuri de piese obţinute prin forjare

Bibliografie

  1. Marinescu, G., Ivan, Const., Metoda Elementului Finit, Editura CIA, Bucureşti, 1996.
  2. Blumenfeld, Matty, Introducere în Metoda Elementelor Finite, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995.
  3. Niţoi, D, Amza, Gh, Modelarea şi simularea proceselor tehnologice, Editura Agir, 2009, Bucureşti
  4. Niţoi. D., Amza, O., Modelare şi simulare în inginerie şi stomatologie, Ed. Agir. 2013
  5. Amza Gh., ş.a. – Tehnologia materialelor, vol.1, Ed. Tehnicǎ, Bucureşti, 1999.
 • Calea, Gh. ş.a. – Tehnologie Mecanica. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

TEMATICĂ pentru disciplina

METODA ELEMENTULUI FINIT

 1. Prezentarea elementelor de discretizare ce rezolvă probleme de anliză termică 
 2. Prezentarea modurilor de transmitere a căldurii: conducţie, convecţie, radiaţie 
 3. Rezolvarea problemelor de câmp termic în probleme de tip Steady-state (fara variatia în timp a căldurii)
 4. Rezolvarea problemelor de câmp termic în probleme de tip tranzient (cu variaţia căldurii în timp)
 5. Prezentarea elementelor de discretizare pentru problemele de vibraţie
 6. Rezolvarea problemelor de vibratie de tip modal şi armonic 
 7. Prezentarea şi rezolvarea problemelor de mecanica fluidelor 

Bibliografie

 1. Marinescu, G., Ivan, Const., Metoda Elementului Finit, Editura CIA, Bucureşti, 1996;
 2. Blumenfeld, Matty, Introducere în Metoda Elementelor Finite, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995;
 3. Niţoi, D, Amza, Gh, Modelarea şi simularea proceselor tehnologice, Editura Agir, 2009, Bucureşti;
 4. Amza Gh., ş.a. – Tehnologia materialelor, vol.1, Ed. Tehnicǎ, Bucureşti, 1999.
 5. Niţoi, D, Amza, Gh, Modelarea şi simularea proceselor tehnologice, Editura Agir, 2009, Bucureşti;
 6. Calea, Gh. ş.a. – Tehnologie Mecanica. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

TEMATICĂ pentru disciplina

FABRICAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

 1. Sisteme de fabricaţie. Clasificarea sistemelor de fabricaţie. Criteriile succesului în ingineria concurentă. Ingineria proceselor de fabricaţie..
 2. Tehnologia de grup – codificarea şi clasificarea proceselor-  celule de fabricaţie în cadrul tehnologiei de grup. Clasificarea proceselor şi fabricaţia computerizată. 
 3. Construirea celulelor da fabricaţie şi costul produsului. Precizia dimensională şi compatibilitatea CAD/CAM.
 4. Durata şi utilizarea produsului. Timpul de fabricaţie şi costurile relative la asamblarea pieselor. Timpul de fabricaţie şi costurile relative la asamblarea pieselor 
 5. Activităţile de concepţie şi fabricaţie integrată cu calculatorul. Fabricaţia felxibilă. Producţia industrială asistată de calculator.
 6. Prezentarea tehnologiei de prelucrare prin strunjire utilizand MAZAK Camware. Strunjirea exterioară.
 7. Prezentarea tehnologiei de prelucrare prin strunjire utilizand MAZAK Camware. Strunjirea interioară.
 8. Prezentarea tehnologiei de prelucrare prin strunjire utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea canalelor exterioare şi interioare.
 9. Prezentarea tehnologiei de prelucrare prin strunjire utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea filetelor.
 10. Prezentarea tehnologiei de prelucrare pe centre de prelucrare utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea prin frezare a suprafeţelor plane şi a canelurilor.
 11. Prezentarea tehnologiei de prelucrare pe centre de prelucrare utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea prin frezare a suprafeţelor periferice exterioare, interioare.
 12. Prezentarea tehnologiei de prelucrare pe centre de prelucrare utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea prin găurire şi filetare.
 13. Prezentarea tehnologiei de prelucrare pe centre de prelucrare utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea prin lărgire şi alezare.
 14. Prezentarea tehnologiei de prelucrare pe centre de prelucrare utilizand MAZAK Camware. Prelucrarea altor tipuri de suprafete prin frezare.

Bibliografie

 1. C. Amza, D., Nitoi, Fabricarea asistată de calculator, Editura Printech, 2015;
 2. Marcel Pleşca, Dan Niţoi, Fabricarea Asistată de Calculator , Editura Printech, 2014;
 3. Gheorghe Amza, Constantin Radu, Dan Florin Niţoi, Tehnologia Materialelor şi Produselor – Proiectarea Proceselor Tehnologice, vol X, Editura Printech, 2010;
 4. Gheorghe Amza, Constantin Radu, Dan Florin Niţoi, Tehnologia Materialelor – Incercări pentru Determinarea Proprietăţilor Materialelor şi Procedee de Prelucrare a Materialelor, Editura Printech, 2007;
 5. Gheorghe Amza, Constantin Radu, Dan Florin Niţoi, Calitatea în Procese de Operare – Elemente de proiectare, Volumul V, Editura Printech, 2013;

 

Descrierea procedurii de concurs Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva: 

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice; 

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

e) capacității de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

Probele de concurs:

PROBA I: Prelegere publică în fața comisiei de concurs privind Planul de dezvoltare a carierei. Durata probei va fi de o oră.

lista completa a documentelor pe care 

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGIE-PRIVIND-OCUPAREA-POSTURILOR-DIDACTICE-SI-DE-CERCETARE-VACANTE.pdf 

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *