Universitatea Politehnica din București Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale Informații concurs post 17 Conferențiar universitar pe perioadă nedeterminată

Universitatea/ Departament Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
Poziţia în statul de funcţii 17
Funcţie Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învăţământ
 • METODE NUMERICE
 • INFORMATIZAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR DE CONTROL;  
 • METODE SPECIALE DE INSPECȚIA CALITĂȚII
 • STATISTICĂ APLICATĂ;  
Domeniu ştiinţific Inginerie Industrială
Descriere post Activităţi specifice postului: 

 • Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 10 ore cu minimum 4 ore convenţionale de curs şi maximum 2 ore convenţionale conducere doctoranzi. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.
 • Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)
 • Titularul postului este subordonat direct Directorului de Departament ICTI si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte cursuri și susține prelegeri în fața studenților, pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplinele la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor și doctoranzilor, conduce activități de cercetare științifică.
Atributiile/activitatile aferente Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs: 

 • desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate; 
 • participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale; 
 • se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ; 
 • participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB;
 • îndrumă studenții la proiectele de diplomă și disertație.
Salariul minim de incadrare
 • în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs 27.04.2022 (miercuri) – 10.06.2022 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile

lucrătoare

Data susţinerii probelor Locul susţinerii  Probele de concurs: 

PROBA I: ziua / ora / sala sau link-ul canalului Microsoft Teams dacă proba se desfășoară on-line*

Comunicare a rezultatelor Afișare la sediul Departamentului ICTI – CE 201 (avizier)
Perioadă de contestaţii Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs

04.07.2022-06.07.2022

Tematica probelor de concurs DISCIPLINELE 

 • METODE NUMERICE
 • INFORMATIZAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR DE CONTROL;  
 • METODE SPECIALE DE INSPECȚIA CALITĂȚII
 • STATISTICĂ APLICATĂ;     

TEMATICĂ

TEMATICĂ pentru disciplina

METODE NUMERICE 

 1. Întocmirea tabelelor spreadsheet. Fisiere. Celule. Adresele celulelor. Formatul celulelor. Continutul celulelor. Valoarea celulelor. Formule. Copy,Paste si Fill Grafice.
 2. Rezolvarea ecuatiilor:  .Utilizarea formulei quadratice .Utilizarea SOLVER .Rezolvarea ecuatiilor utilizand grafice.  
 3. Functii: Calculul expresiilor numerice. Utilizarea notatiilor functiilor. Crearea tabelelor functiilor. Reprezentarea grafica a functiilor .Functii definite pe intervale. Gasirea punctelor de intersectie. Gasirea maximului si minimului.
 4. Functii exponentiale si logaritmice: evaluarea puterilor lui, .evaluarea expresiilor in care intervin logaritmi 
 5. Regresii: Regresia liniara. Regresia cuadratica. Regresia exponentiala. Regresia neliniara utilizand SOLVER .
 6. Serii de numere. Evaluarea seriilor de numere. Seriile Taylor 
 7. Sisteme de ecuatii liniare si matrici: adunarea si scaderea matricilor Inmultirea matricilor cu un scalar Inmultirea a doua matrici Inversarea unei matrici. Determinantul unei matrici .Rezolvarea sistemelor utilizand matricile.
 8. Interpolarea. Obtinerea de date din tabele. Interpolarea liniara. Interpolarea cubica. Interpolarea liniara in tablou 2D. Interpolare cubica in tablou 2D.
 9. Programarea liniara: Graficul unei inegalitati. Reprezentarea grafica a sistemelor de inegalitati. Maximizarea. Rezolvarea problemelor de programare liniară.
 10. Integrale. Integrare numerică. Integrale. Aria de sub curba .Integrarea unei functii. Distanta calculata de-a lungul unei curbe.

Bibliografie

[1] Pudar-Hozo Stela – Manual de utilizare excel pentru matematici aplicate, 2015, 57 pagini, Pearson Education Inc., ISBN 978-0-321-94679-9

[2] Billo E. Joseph, – Excel for Scientists and Engineers, 2007, 477 pagini, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-47 1-38734-3

 

TEMATICĂ pentru disciplina

INFORMATIZAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR DE CONTROL 

 1. Tipuri de control informatizat.  
 2. Metode de preluare a imaginilor în procesele informatizate de control
 3. Surse de lumină utilizate în controlul informatizat
 4. Lumina și proprietățile luminii
 5. Senzorul biologic de detectare a luminii, parametri funcționali
 6. Tipuri de senzori tehnici pentru controlul informatizat al materialelor industriale
 7. Senzori optici activi, fotodiodele, tuburi fotomultiplicatoare, senzori pentru termografie în infraroșu, traductoare pentru radiațiile nucleare, traductoare cu ultrasunete.
 8. Caracteristicile sistemelor de preluare a imaginilor
 9. Sistemele informatizate de control.
 10. Stocarea și prelucrarea informatizată a imaginilor
 11. Elemente de colorimetrie, sistemele aditive și substractive de formare a imaginilor, formate grafice
 12. Imagini digitale ale controlului informatizat
 13. Analiza și optimizarea imaginilor din procesele de control
 14. Proiectarea unei aplicații de control informatizat cu ajutorul programului Matlab

Bibliografie

[1] C. Petriceanu, Fise de lucru pentru laborator IOPC, (2020) 

[2] C.Petriceanu, O. Chivu, C. Dumitrașcu, Informatizarea și optimizarea procedeelor de control, Indrumar de laborator, Editura Bren, Cod CNCSIS 96, ISBN 978-606-610-242-1 2020

[3] D., Volker, M., Platte, S., Volker, K., D., Wolfram, Metode de control nedistructiv, Ed. Castell (2007) 

[4] Demant C., Streicher-Abel B., Waszkewitz P., Industrial Image Processing, Ed. Springer Verlag (2013), ISBN: 978-3-642-33905-9;

[5] C. Vertan, M. Ciuc, Tehnici fundamentale de Prelucrarea şi Analiza Imaginilor, Ed. MatrixROM (2007), ISBN:978-973-755-207-5;

[6] D. Lingrand, Introduction au Traitement d’images, Ed. Vuibert (2008), ISBN: 978-2-7117-4866-2;

TEMATICĂ pentru disciplina

METODE SPECIALE DE INSPECȚIA CALITĂȚII 

 1. Investigație și control – generalități. Inspecția Calității. Scurt istoric privind inspecția calității. 
 2. Obiectivele inspecției calității. Terminologie specifică. Locul inspecției calității în managementul calității. 
 3. Caracteristici calitative ale produselor. Indicatori ai calității.
 4. Detectabilitatea defectelor. Severitatea defectelor. Probabilitatea apariției defectelor. 
 5. Criticitatea defectelor și defectărilor. Riscurile apariției neconformităților. 
 6. Încercări pentru evaluarea caracteristicilor tehnice de calitate. Încercări distructive. Încercări de materiale și produse. 
 7. Încercări nedistructive. Comparație între încercările distructive și nedistructive.
 8. Metode considerate speciale: IRT (infrared thermography) termografia in infraroșu pasivă, IRT – activă cu flash, IRT – , TOFD (Time of flight diffraction), PA (phased array), examinarea cu ultrasunete în imersie, microscopia electronică cu scanare.
 9. Surse de incertitudine în inspecția nedistructivă și măsuri de prevenire sau diminuare a erorilor. 
 10.   Fenomene și factorii conduc la apariția indicațiilor false.

Bibliografie

[1] V.I, Safta, Defectoscopie nedistructivă industrială, Ed. Sud, Timişoara, 2001

[2] C. K., Mukhopadhyay, R., Mulaveesala, Advances in Non-destructive Evaluation, Springer, 2021

[2] C.J., Hellier, Handbook of Nondestructive Evaluation, Ed. McGraw-Hill, 2003

[3] M., Omar, Nondestructive testing methods and new applications, Ed. InTech, 2012

TEMATICĂ pentru disciplina

STATISTICĂ APLICATĂ 

 1. Operații cu evenimente. Noțiunea de probabilitate. Câmp de evenimente.
 2. Scheme de probabilitate. Distribuţia binomială. Distribuția multinomială. Distribuția polinomială.
 3. Variabile aleatoare. Variabile aleatoare discrete. Operaţii cu variabile aleatoare discrete
 4. Legi de repartiţie discrete uzuale: Dirac, Bernoulli, binomial.
 5. Variabile aleatoare continue. Densitatea de probabilitate.
 6. Funcţiii de repartiţie: legea uniformă, legea normală Laplace, legea normală Gauss, legea exponenţială.
 7. Caracteristicile numerice ale unei variabile: media, dispersia, covarianța, coeficientul de corelație, cuantilele.

Bibliografie

[1] Petrisor, E.,  Probabilități si statistica. Aplicații în economie si inginerie, ed. Politehnica Timișoara, 2007

[2] Popa, A. G., Teoria probabilităților si statistica matematica pentru ingineri”,  ed. U. T. Pres, Cluj-Napoca, 2000

[3] Moroianu, M., Oprişan, Gh., Caiet de seminar. Probabilităţi şi statistică, ed. Printech, Bucureşti, 2002

Descrierea procedurii de concurs Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva: 

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice; 

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

e) capacității de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

Probele de concurs:

PROBA I: Prelegere publică în fața comisiei de concurs privind Planul de dezvoltare a carierei. Durata probei va fi de o oră.

lista completa a documentelor pe care 

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGIE-PRIVIND-OCUPAREA-POSTURILOR-DIDACTICE-SI-DE-CERCETARE-VACANTE.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *