Informații concurs post 31 Șef de lucrări pe perioadă nedeterminată

 

Universitatea Politehnica din București Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Informații concurs post 31 Șef de lucrări pe perioadă nedeterminată

 

Universitatea/ Departament Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
Poziţia în statul de funcţii 31
Funcţie Șef de lucrări
Disciplinele din planul de învăţământ –         PRELUCRĂRI MECANICE;

–         TEHNOLOGIA MATERIALELOR;

–         TEHNOLOGIA ȘI INGINERIA MATERIALELOR 2;

–         TEHNOLOGIA MATERIALELOR 2;

–         INSPECȚIE TERMOGRAFICĂ

Domeniu ştiinţific Inginerie Industrială
 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–          Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 12 ore cu minimum 2 ore convenţionale de curs şi maximum 1 oră convenţională conducere doctoranzi. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe săptămână.

–          Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–          Titularul postului este subordonat direct Directorului de Departament ICTI si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte cursuri și susține prelegeri în fața studenților, pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplinele la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ

aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–           desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–           participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–           se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–           participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB;

–           îndrumă studenții la proiectele de diplomă și disertație.

Salariul minim de incadrare –       în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs Înscrierea la concurs se va face în intervalele: 03.12.2021 – 17.12.2021 si 10.01.2022 – 18.01.2022, [Rectorat, R207, zile lucrătoare]
Data susţinerii probelor Locul susţinerii Probele de concurs:

PROBA I: proba scrisă – februarie 2022 PROBA II: februarie 2022

Comunicare a rezultatelor 09.02.2022

Afișare la sediul Departamentului ICTI – CE 201 (avizier)

 

Perioadă de contestaţii

10.02.2022 – 14.02.2022

Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs

 

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

–         PRELUCRĂRI MECANICE;

–         TEHNOLOGIA MATERIALELOR;

–         TEHNOLOGIA ȘI INGINERIA MATERIALELOR 2;

–         TEHNOLOGIA MATERIALELOR 2;

–         INSPECȚIE TERMOGRAFICĂ

 

TEMATICĂ

PRELUCRĂRI MECANICE

1.       Elemente de cinematica maşinilor-unelte.

2.       Bazele aşchierii materialelor

3.       Dispozitive folosite la prelucrarea prin aşchiere

4.       Prelucrarea prin strunjire

5.       Prelucrarea prin rabotare

6.       Prelucrarea prin mortezare

7.       Prelucrarea prin frezare

8.       Prelucrarea prin burghiere,lărgire, adâncire,alezare, tarodare şi lamare

9.       Prelucrarea prin rectificare.

10.    Principiile generale de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare prin așchiere

Bibliografie

[1]        Amza, Gh., șa., Aşchierea şi microaşchierea materialelor, Ed. Bren, Bucureşti , 2000;

[2]        Gladcov, P., Elemente de principiu în prelucrările prin așchiere, Fundaţia PROINVENT, 2000.

[3]        Păușan, D.V., Prelucrări mecanice, lucrări de laborator, format electronic și printat

[4]        Gladcov, P., Prelucrări mecanice prin aşchiere , îndrumar de laborator, Fundaţia PROINVENT, 1997;

[5]        Amza, Gh., șa., Îndrumar de prelucrări mecanice, Ed. BREN, Bucureşti 2004.

 

TEMATICĂ pentru disciplina

TEHNOLOGIA MATERIALELOR

1.       Principiile tehnologiei. Stabilirea rolului funcțional al unei piese.

2.       Proprietăţile      materialelor      metalice.      Alegerea       materialului      optim      pentru confecţionarea unei piese.

3.       Obținerea pieselor prin turnare. Procedeele de obținere a pieselor prin turnare. Defectele pieselor obținute prin turnare.

4.       Obținerea pieselor prin deformare plastică. Procedeele de obținere a pieselor prin deformare plastică. Defectele pieselor obținute prin deformare plastică.

5.       Procedee de prelucrare a tablelor prin deformare plastică și tăiere.

6.       Obținerea pieselor prin sudare. Procedee de sudare. Proiectarea tehnologiilor de sudare.

7.       Procedee conexe sudării: tăierea termică, lipirea materialelor, recondiţionarea pieselor prin sudare și metalizare.

8.       Obținerea pieselor prin așchiere. Operații de prelucrare prin așchiere: strunjirea, frezarea, mortezarea, găurirea, rabotarea, rectificarea și superfinisarea.

9.       Obținerea pieselor din materiale plastice. Procedee și tehnologii de obținere.

10.   Obținerea pieselor din materialelor compozite. Procedee și tehnologii de obținere.

11.   Metode de examinări nedistructive.

Bibliografie

[1]        Amza Gh., ș.a – Tratat de Tehnologia Materialelor, Vol I și II, Ed. Academiei Române, București, 2002.

[2]        Pleșca M, Marinescu M., ș.a. – Tehnologia Materialelor, Ed. BREN, București, 2016.

[3]        Claudia Borda, ș.a. – Tehnologii de prelucrare a materialelor. Turnarea – Ed. Politehnica Press, București 2017.

[4]        Amza Gh., ș.a – Tehnologia Materialelor çi Produselor , Ed. BREN, București, 2011.

[5]        Amza Gh., ș.a – Tehnologia Materialelor Proiectarea Proceselor Tehnologice, Ed. Printech, București 2008.

[6]        Gladcov P. ș.a. – Tehnologia materialelor şi Semifabricatelor, Ed. Proinvent, Bucureşti, 2002.

[7]        Amza Gh., ș.a. – Tehnologia Materialelor – Încercările Materialelor, Ed. Printech, București 2008.

[8]        M. Marinescu, C. Borda, L. Butu, s.a.Tehnologia Materialelor – Lucrări de

laborator- partea I, Ed. Printech, București, 2016.

 

[9]        Larisa Butu, Marinela Marinescu, Claudia Borda – Tehnologia materialelor. Îndrumar de temă de casă, Editura Politehnica Press, București 2019.

[10]    Voicu M., ş.a – Defectoscopie nedistructivă, Ed. Printech, București, 2007.

 

TEMATICĂ pentru disciplina

TEHNOLOGIA ȘI INGINERIA MATERIALELOR 2

1.       Obținerea pieselor prin procedee de deformare plastică. Legile prelucrării prin deformare plastică. Încălzirea materialelor metalice în vederea prelucrării prin deformare plastică: parametrii regimului de încălzire. Fenomene care însoțesc prelucrarea prin deformare plastică.

2.       Procedee de obținere a pieselor prin deformare plastică: laminarea, extrudarea, tragerea, forjarea liberă, matrițarea. Produse obținute prin deformare plastică. Procedee moderne de deformare plastică. Defectele pieselor obținute prin deformare plastică.

3.       Procedee de prelucrare a tablelor. Prelucrarea tablelor prin deformare plastică: îndoirea, roluirea, ambutisarea. Prelucrarea tablelor prin tăiere: forfecarea și ștanțarea. Produse obținute.

4.       Procedee moderne de prelucrare a tablelor.

5.       Obținerea pieselor prin sudare. Sudabilitatea. Procedee de sudare. Proiectarea tehnologiilor de sudare. Utilaje folosite.

6.       Procedee conexe sudării. Tăierea termică. Lipirea materialelor. Recondiţionarea pieselor prin sudare și metalizare.

7.       Obținerea pieselor prin așchiere. Operații de prelucrare prin așchiere: strunjire, frezare, mortezare, găurire, rabotare.

8.       Obținerea pieselor din materiale plastice. Procedee și tehnologii de obținere.

9.       Obținerea pieselor din materialelor compozite. Procedee și tehnologii de obținere.

Bibliografie

[1]        Amza Gh., ș.a – Tratat de Tehnologia Materialelor, Vol I și II, Ed. Academiei Române, București, 2002.

[2]        Pleșca M, Marinescu M., ș.a. – Tehnologia Materialelor, Ed. BREN, București, 2016.

[3]        Amza Gh., ș.a – Tehnologia Materialelor çi Produselor , Ed. BREN, București, 2011.

[4]        Amza Gh., ș.a – Tehnologia Materialelor Proiectarea Proceselor Tehnologice, Ed. Printech, București 2008.

[5]        Gladcov P. ș.a. – Tehnologia materialelor şi Semifabricatelor, Ed. Proinvent, Bucureşti, 2002.

[6]        Amza Gh., ș.a. – Tehnologia Materialelor – Încercările Materialelor, Ed. Printech, București 2008.

[7]        M. Marinescu, C. Borda, L. Butu, s.a.Tehnologia Materialelor – Lucrări de laborator- partea I, Ed. Printech, București, 2016.

[8]        Butu L., Marinescu M., Borda C. – Tehnologia materialelor. Îndrumar de temă de casă, Editura Politehnica Press, București 2019.

 

TEMATICĂ pentru disciplina

TEHNOLOGIA MATERIALELOR 2

1.       Obținerea pieselor prin procedee de deformare plastică. Legile prelucrării prin deformare plastică. Încălzirea materialelor metalice în vederea prelucrării prin deformare plastică: parametrii regimului de încălzire. Fenomene care însoțesc prelucrarea prin deformare plastică.

2.       Procedee de obținere a pieselor prin deformare plastică: laminarea, extrudarea, tragerea, forjarea liberă, matrițarea. Produse obținute prin deformare plastică. Procedee moderne de deformare plastică. Defectele pieselor obținute prin deformare plastică.

3.       Procedee de prelucrare a tablelor. Prelucrarea tablelor prin deformare plastică: îndoirea, roluirea, ambutisarea. Prelucrarea tablelor prin tăiere: forfecarea și ștanțarea. Produse obținute.

4.       Procedee moderne de prelucrare a tablelor.

5.       Obținerea pieselor prin sudare. Sudabilitatea. Procedee de sudare. Proiectarea tehnologiilor de sudare. Utilaje folosite.

6.       Procedee conexe sudării. Tăierea termică. Lipirea materialelor. Recondiţionarea pieselor prin sudare și metalizare.

7.       Obținerea pieselor din materiale plastice. Procedee și tehnologii de obținere.

8.       Obținerea pieselor din materialelor compozite. Procedee și tehnologii de obținere

Bibliografie

[1]        Amza Gh., ș.a – Tratat de Tehnologia Materialelor, Vol I și II, Ed. Academiei Române, București, 2002.

[2]        Pleșca M, Marinescu M., ș.a. – Tehnologia Materialelor, Ed. BREN, București,

2016.

 

[3]        Amza Gh., ș.a – Tehnologia Materialelor çi Produselor , Ed. BREN, București, 2011.

[4]        Amza Gh., ș.a – Tehnologia Materialelor Proiectarea Proceselor Tehnologice, Ed. Printech, București 2008.

[5]        Gladcov P. ș.a. – Tehnologia materialelor şi Semifabricatelor, Ed. Proinvent, Bucureşti, 2002.

[6]        Amza Gh., ș.a. – Tehnologia Materialelor – Încercările Materialelor, Ed. Printech, București 2008.

[7]        M. Marinescu, C. Borda, L. Butu, s.a.Tehnologia Materialelor – Lucrări de laborator- partea I, Ed. Printech, București, 2016.

[8]        Butu L., Marinescu M., Borda C. – Tehnologia materialelor. Îndrumar de temă de casă, Editura Politehnica Press, București 2019.

 

TEMATICĂ pentru disciplina

INSPECȚIE TERMOGRAFICĂ

1.       Modalităţi de transfer al căldurii. Conducţia termică descrisă de legea lui Fourier. Conductivitatea termică/rezistenţa termică.

2.       Radiometrie în infraroşu şi imagistică. Câmpul vizual. (Field of view – FOV). Câmpul vizual instantaneu (IFOV). Variaţia de temperatură minim detectabilă. Rezoluţia spaţială pentru măsurătorile de temperatură. Erori posibile în măsurătorile radiometrice.

3.       Principiul de lucru al radiometrelor în infraroşu. Diferenţa dintre sistemele termografice şi echipamentele alternative. Manevrarea camerelor de termografiere în infraroşu. Stabilirea geometriei optime de examinare. Mărimea scenei termice şi alegerea obiectivului adecvat.

4.       Optimizarea imaginii. Manevrarea echipamentului folosit în supravegherea IR. Verificarea calibrării echipamentului, folosind ca referinţă corpul negru.

5.       Imaginea în infraroşu şi documentele calităţii: Elementele unei bune imagini în infraroşu. Claritatea (focalizarea). Domeniul dinamic al imaginii. Recunoaşterea şi atitudinea faţă de reflexii. Recunoaşterea şi atitudinea fată de convecţia falsă, înşelătoare. Înregistrarea. Înregistrarea video. Imagini fotografice: Camere video în domeniul vizibil. Înregistrarea digitală. Videoimprimare.

6.       Anomalii termice care semnaleaza discunctii sau defecte. Detecţia anomaliilor termice determinate de variaţiile rezistenţei termice. Detecţia anomaliilor termice determinate de diferenţele de capacitate termică, folosind sistemul sau cicliuri de încălzire a mediului înconjurător. Detecţia anomaliilor termice determinate de diferenţele de stare fizică. Detecţia anomaliilor termice determinate de particularităţile de curgere a fluidelor. Detecţia anomaliilor termice determinate de frecare. Detecţia anomaliilor termice determinate de condiţiile exoterme şi endoterme neomogene.

7.       Echipamente. Termometre cu coloană de lichid în tuburi capilare din sticlă. Termometre cu vapori sub presiune. Termometre bimetalice. Indicatori ai punctului de topire. Materiale termocrome – cristale lichide. Materiale termocrome cu schimbare ireversibilă. Termocupluri. Termometre rezistive: RTD. Termistori. Pirometre optice. Pirometre în infraroşu. Pirometre în infraroşu în două culori. Pirometre laser în infraroşu. Pirometre care integrează radiaţia într-o semisferă. Termometre cu fibre optice. Camere şi filme fotografice în infraroşu.   Scanere liniare în infraroşu. Camere de luat vederi în infraroşu. Monodetectoare cu scanare. Multidetectoare cu scanare. Detectoare matriceale. Indicatoare ale fluxului termic. Parametrii de performanţă ale dispozitivelor fără contact. Precizia absolută şi acurateţea. Repetabilitatea. Sensitivitatea. Limitele răspunsului spectral. Timpul de răspuns. Abateri. Câmpul de vedere instantaneu. Diferenţa de temperatură minim sesizabilă. Funcţia răspuns a unei fante.

Bibliografie

[1]     Mihai A., Termografierea in infrarosu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 2005

[2]   Maldague X., Nondestructive Evaluation of Materials by Infrared Thermography, Springer – Verlag London Limited, 300 p., 2003.

[3]     Mihai A. s.a, Introducere in inspectia calitatii, curs univ., Ed. Printech, 2008

[4]     Ştefănescu Fl., Neagu G. şi Mihai, A., Producerea, controlul şi utilizarea materialelor compozite, curs universitar, UPB, 303 p., 2006.

[5]     Normele ASTM 1316 Terminology for Non Destructive Examination, 2000-2011

 

Descrierea procedurii de concurs Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva:

a)  relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b)  capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c)  competenţei didactice;

d)  capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e)   capacității de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f)  capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g)  experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

 

Probele de concurs:

PROBA I: Constă în susţinerea publică de către candidat, a unei secvențe de curs în fața reprezentanților comisiei de concurs.

Candidatul va primi o temă pentru susținerea secvenței de curs, la o disciplina din structura postului, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica prezentată.

Subiectul cursului va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile lucratoare, înainte de concurs. Durata probei va fi de două ore.

PROBA II: Prelegere publică în fața comisiei de concurs privind Planul de dezvoltare a carierei. Durata probei va fi de o oră.

lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le

includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGIE-PRIVIND- OCUPAREA-POSTURILOR-DIDACTICE-SI-DE-CERCETARE-VACANTE.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare) floarea.dragomir@upb.ro

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *